Anoaduru

kan

Anoaduru

Add "anoaduru" in Akan to your vocabulary. anoaduru, nom Mfantse /-a-n-o-a-d-u-r-u/; Twi /-a-n-o-a-d

Asɛde

kan

Asɛde

Add "asɛde" in Akan to your vocabulary. asɛde, nom Mfantse /-a-s-er-d-e/; Twi /-a-s-er-d-e/ asɛde in

kan

Dɔ

Add "dɔ" in Akan to your vocabulary. dɔ, nom Mfantse /-d-or/; Twi /-d-or/ dɔ in other languages Wha

Braban

kan

Braban

Add "braban" in Akan to your vocabulary. braban, nom Mfantse /-b-r-a-b-a-n/; Twi /-b-r-a-b-a-n/ brab

Mboa

kan

Mboa

Add "mboa" in Akan to your vocabulary. mboa, nom Mfantse /-m-b-o-a/; Twi /-m-b-o-a/ mboa in other la

Nokware

kan

Nokware

Add "nokware" in Akan to your vocabulary. nokware, nom Mfantse /-n-o-k-w-a-r-e/; Twi /-n-o-k-w-a-r-e

Afotu

kan

Afotu

Add "afotu" in Akan to your vocabulary. afotu Mfantse /-a-f-o-t-u/; Twi /-a-f-o-t-u/ Examples of af

Asaase

kan

Asaase

Add "asaase" in Akan to your vocabulary. asaase Mfantse /--a-s--a--a-s-e/; Twi /--a-s--a--a-s-e/ Ex

Anyidado

kan

Anyidado

Add "anyidado" in Akan to your vocabulary. anyidado Mfantse /-e-n-y-i-d-a-d-o/; Twi /-a-n-y-i-d-a-d-