Wawero

kan

Wawero

"Wawero" yɛ dɛn a? "Wawero" yɛ ndwom. Ɔkyena, yɛ bɛtow "Wawero". Nkasafua. Verse 1 Ime anza basi sar

Mjanja

kan

Mjanja

"Mjanja" yɛ dɛn a? "Mjanja" yɛ ndwom. Ɔkyena, yɛ bɛtow "Mjanja". Nkasafua. Chorus Msicheze na Wawesh

Wasanii

kan

Wasanii

"Wasanii" yɛ dɛn a? "Wasanii" yɛ ndwom. Ɔkyena, yɛ bɛtow "Wasanii". Nkasafua. Chorus Akina Hardstone