Amɛreka: Wɔ Nyame Yɛ Ahotoso Mu

kenkan

Amɛreka: Wɔ Nyame Yɛ Ahotoso Mu

Amɛreka yɛ man, wɔ atifi Amɛreka mu. Amɛreka ne fawohodi da no yɛ Yawda. Kitawonsa da 04, afe 1776.

Ahanta Nkorɔfo Fa Adwene: Takor Duya No Ase

kenkan

Ahanta Nkorɔfo Fa Adwene: Takor Duya No Ase

Adwene-Gyinae Yɛ si kurowkɛse. Kurowkɛse no ne din no yɛ Takorade. Hemfa?: Takor duya no ase. Mbere

Witkoppen Clinic: Papa Ayaresabea Ma Obiara

kenkan

Witkoppen Clinic: Papa Ayaresabea Ma Obiara

Adwene-Gyinae Wɔ siee ayaresabea. Ayaresabea no ne din no yɛ Witkoppen Health and Welfare Centre. H

Gaana: Fawohodi Na Atɛntenenee

kenkan

Gaana: Fawohodi Na Atɛntenenee

Gaana yɛ man, wɔ Abibir mu. Gaana ne fawohodi da no yɛ Wukuda. Ɔbenem da 06, afe 1957. Gaana ne kwan

Abɔdinkrataa bɔne yɛ dɛn?

kenkan

Abɔdinkrataa bɔne yɛ dɛn?

Abɔdinkrataa bɔne pia kɔ soro. Abɔdinkrataa bɔne yɛ dɛn? Onyii tɔ abɔdinkrataa. Adwumakuw foforo ma

Ghana Vision 2020: Sayense Na Nyimyɛ

kenkan

Ghana Vision 2020: Sayense Na Nyimyɛ

Sayense na nyimyɛ nyin man. Gaana wɔ sayense na nyimyɛ kakra bi. Gaana hia sayense na nyimyɛ. Kua, a

Ghana Vision 2020: Mpɔtam

kenkan

Ghana Vision 2020: Mpɔtam

Gaana ne akwae hia bambɔ. Sika kɔkɔɔ ne atutu, kuayɛ na dan bɔne sɛe kwae no. Kuayɛ bɔne sɛe asaase