Aiyewo,

Mary Yirenkyi

Woana nye Mary Yirenkyi?

Mary Yirenkyi yɛee "I Sing Of A Well".

Gaana yɛ man no. Ɔ dɔ man no.

Ɔ kenkan da biara. Ɔ yɛ dasanyi papa.

Yɛ dɔ no.

<< Dea-Ɛ-Di-Anyim | A-Ɛ-Di-So >>